Libya - Sahara desert 033

Libya - Sahara desert 033