China - Xinjiang 368 - Pamir

China - Xinjiang 368 - Pamir