China - Xinjiang 369 - Pamir

China - Xinjiang 369 - Pamir