China - Xinjiang 376 - Pamir

China - Xinjiang 376 - Pamir