China - Xinjiang 393 - Pamir

China - Xinjiang 393 - Pamir