China - Xinjiang 394 - Pamir

China - Xinjiang 394 - Pamir