China - Xinjiang 420 - Pamir

China - Xinjiang 420 - Pamir