China - Xinjiang 434 - Pamir

China - Xinjiang 434 - Pamir