China - Xinjiang 500 - Pamir

China - Xinjiang 500 - Pamir