Libya - Sahara desert 098

Libya - Sahara desert 098