Ethiopia - South 156 - Karo tribe

Ο ποταμός Όμο των σταυρολέξων

Ethiopia - South 156 - Karo tribe