Ethiopia - South 157 - Karo tribe

Τυπικό χωριό Κάρο

Ethiopia - South 157 - Karo tribe