China - Xinjiang 392 - Pamir

China - Xinjiang 392 - Pamir