China - Xinjiang 469 - Pamir

China - Xinjiang 469 - Pamir