Namibia - Etosha 01

2002. Προς αναζήτηση άγριας πανίδας στο Ετόσα Παν.

Namibia - Etosha 01